Wildplaasbestuur Diploma


INSAKE: VERSOEK NELSON MANDELA METROPOOL UNIVERSITEIT : AFDELING WILDPLAASBESTUUR

Die NMMU, Afdeling Wildplaasbestuur wie se Addokampus op die Rangers Wildplaas net buite Uitenhage geleë is, se twee verteenwoordigers, Pieter van Niekerk en Henry McCarthy (beide lektore aan die Universiteit) het my kom besoek en versoek om die volgende aan die Dagbestuur voor te lê vir oorweging.

 1. Die NMMU versoek dat ‘n advertensie oor hul kursus in Wildplaasbestuur, soos hierbo in die aangehegte dokumente uiteengesit, aan lidverenigings gestuur word met die versoek om dit op hul webbladsye te plaas.
 2. Die NMMU versoek verder dat Lidverenigings die advertensie oor die kursus ook aan hulle lede sal sirkuleer. Die NMMU is bereid om enige kostes daarvoor te betaal.

Motivering:

 1. CHASA is reeds die afgelope 5 jaar betrokke by die Wildbestuurstudente (35 Eerste jaars en 30 Tweede jaar studente) en wel as volg:
 1. Die CHASA kursus en CHASA praktiese skiet vorm deel van die kursus en word deur Oos-Kaap Wildbestuur aangebied.
 2. Die Bestuurder van CHASA doen jaarliks ‘n elektroniese aanbieding oor CHASA se doelwitte en werksaamhede.
 3. CHASA borg jaarliks twee pryse aan die studente tydens hulle prysuitdeling, naamlik: twee R 600.00 koopbewyse vir Sniper produkte vir die Beste CHASA Student in die CHASA Kursus teorie eksamen en die beste student in die CHASA praktiese skiet. Oos-Kaap Wildbestuur skenk ook ‘n boekprys vir die algehele Beste CHASA Student in die teorie en die praktiese skiet.
 4. Die studente ondersteun die CHASA kantoor met die aankoop van Sniper Produkte vir die jagseisoen.
 5. Ons kan aanvaar dat ongeveer 80 % van die studente wat hulle diplomakursus voltooi het lede word van CHASA in die provinsie waar hulle werk kry. CHASA kry dus myle uit die proses omdat hulle aan CHASA blootgestel is tydens hul kursus.

Die Dagbestuur het hierdie versoek ondersteun en ons sal dit waardeer indien u aan die versoeke in paragrawe 1 en 2 hierbo sal voldoen.

TO: MEMBER ASSOCIATIONS

RE: REQUEST NELSON MANDELA METROPOLE UNIVERSITY: SECTION GAME RANCH MANAGEMENT

Two representatives, Pieter van Niekerk and Henry Mc Carthy (both lecturers) at the NMMU, Section Game Ranch Management, whose Addo Campus is situated on the Rangers Game Farm outside Uitenhage, visited me and requested that the following be submitted to the Ex Co for consideration.

 1. The NMMU requested that an advertisement of their course in Game Farm Management, as outlined in the above attached documents, be sent to member associations requesting them to display it on their website pages.
 2. The NMMU further requested that Member Associations will also circulate the above advert on the course to their members. The NMMU is prepared to pay any costs if necessary.

Motivation:

 1. For the last five years CHASA has been involved with the Game Ranch Management students ( 35 First year students and 30 Second Year students) and well as follows:
 1. The CHASA course and CHASA practical shooting test form part of the course and is presented by East Cape Game Management Association.
 2. The Manager of CHASA annually conducts a visual presentation of CHASA’s aims and activities.
 3. CHASA also annually sponsor two prizes to the two top students in the CHASA theory and CHASA practical shooting test. Two vouchers of R 600.00 each for Sniper products is handed over at the prize-giving ceremony. EC Game Management Association also sponsor a book prize for the overhaul top CHASA student in theory and the practical shooting test.
 4. The students support the CHASA Office by purchasing Sniper Cammo products for the hunting season.
 5. We can accept that +-80% of the students which have completed their diploma course do join and become members of CHASA in the province where they find employment. CHASA therefor benefit in the process due to them being exposed to CHASA during the course.

The Ex Co supported the NMMU’s request and it will be greatly appreciated if you could comply with par. 1 and 2 above.

Fri, 25 Jan 2019